Menu Icon Opens off screen menu Option Icon Three white dots Email Icon White envelope